Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 

 

CHARAKTERYSTYKA GRUPY:
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach, skupiającą osoby fizyczne wyznania rzymskokatolickiego oraz osoby fizyczne i prawne wspierające jego działalność. Działa w łączności z Kościołem katolickim poprzez asystentów kół parafialnych oraz mianowanych przez biskupa ordynariusza asystentów kościelnych: diecezjalnego i rejonowych.

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta służba rodzinie w zakresie formacji duchowej do  uczestnictwa w posłannictwie Kościoła i życiu publicznym oraz obrony jej praw, publicznego prezentowania potrzeb, współdziałania z samorządem lokalnym, pomocy materialnej zbiórki pieniężne z przeznaczeniem na zakup żywności dla najuboższych rodzin i wykupienie obiadów w stołówkach szkolnych dla ubogich dzieci), działalności kulturalnej (festyny rodzinne, zabawy sylwestrowe i  karnawałowe, spotkania  przy  ognisku  itp.), wychowawczej (z dziećmi i młodzieżą szczególnie z rodzin zagrożonych przez współczesne patologie w parafialnych świetlicach, ogniskach wychowawczych), kolportażu wydawnictw katolickich, współredagowania gazetek parafialnych, stron internetowych i innych wydawnictw itp.

FORMACJA:
Formacja i zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego są realizowane poprzez: modlitwę wspólnotową, rozważanie Pisma Świętego, posługę  liturgiczną w  parafii, uczestnictwo w  uroczystościach  religijnych,  pielgrzymki i  wyjazdy do miejsc kultu, studiowanie dokumentów Kościoła z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz jej duchowości, materiały katolickiej nauki społecznej, rekolekcje formacyjne, dni skupienia, comiesięczne otwarte "spotkania wtorkowe" w Centrum Dialogu Społecznego, udział w kongresach diecezjalnych, spotkaniach programowych, konferencjach, sympozjach, seminariach, festynach rodzinnych, jubileuszach małżeńskich, udział w kwestach oraz wyrażaniu   opinii   katolików  w  sprawach  publicznych,  lokalnych  i  państwowych,  pełnienie   funkcji   publicznych w parlamencie, samorządach, sądach i innych gremiach.

HISTORIA RUCHU W DIECEZJI:
Stowarzyszenie powołał, zatwierdzając Statut, Biskup Toruński dr Andrzej Suski 4 kwietnia 1992 roku. Powstało ono na bazie działającej od września 1991 r. 18-osobowej grupy założycielskiej SRK Diecezji Chełmińskiej. Stowarzyszenie zarejestrowano 24 lipca 1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu i wpisano do rejestru w dziale A pod nr. 495. Pierwsze koła parafialne powstały przy parafiach: Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu, Wniebowzięcia NMP w Toruniu, św. Jakuba  Apostoła  w  Dąbrówce  Królewskiej, św.  Maksymiliana  Marii  Kolbego w Toruniu. Ogłoszenie roku 1994 przez Ojca Świętego Jana  Pawła II  Rokiem  Rodziny i związane z  tym  działania w parafiach przyczyniły się do wzrostu liczby kół i dynamicznego rozwoju Stowarzyszenia. Wydawany przez Zarząd Diecezjalny SRK DT biuletyn informacyjny oraz doniesienia o działalności kół w gazetkach parafialnych integrują wspólnoty lokalne i przyczyniają się do popularyzacji Stowarzyszenia, przysparzając mu nowych członków. Pierwszym asystentem diecezjalnym Stowarzyszenia został ksiądz Józef Nowakowski i funkcję te pełni nieprzerwanie do chwili obecnej. Na 10-lecie działalności Zarząd Diecezjalny wydał obszerną biografię Stowarzyszenia pt. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej 1992 - 2002 oraz ufundował sztandar. Opracowana i uruchomiona została także strona internetowa http://srkdt.milosierdzie.org

Członkami Honorowymi Stowarzyszenia są była Marszałek Senatu RP, prof. dr hab. Alicja  Grześkowiak, poseł na Sejm RP Anna Sobecka - były prezes Stowarzyszenia oraz Anna i Tomasz Kowalscy - członkowie założyciele Stowarzyszenia oraz były prezes Stowarzyszenia.

O wadze działalności i jej efektach świadczy fakt, że Biskup Toruński przyznał członkom Stowarzyszenia 11 medali "Zasłużonym dla diecezji Toruńskiej", trzy osoby zostały laureatami Nagrody Prezydenta   Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: "ochrona zdrowia", "troska o człowieka" i "kultura i sztuka", 1 osoba otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi w obszarze szeroko rozumianej działalności charytatywnej.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STRUKTUR PONADDIECEZJALNYCH:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej utrzymuje kontakt z Polską Federacją  Stowarzyszeń Rodzin Katolickich i okazjonalnie uczestniczy w spotkaniach rady prezesów tej organizacji.

INNE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE RUCH:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej jest reprezentowane w Diecezjalnej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich i Radzie Duszpasterskiej Diecezji  Toruńskiej; W parafiach i na  szerszym forum współdziała z innymi stowarzyszeniami, wspólnotami i ruchami, w szczególności z działającymi na rzecz młodzieży i rodziny, m.in. Ruchem Światło - Życie, Domowym Kościołem, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Akcją Katolicką, Caritas Diecezji Toruńskiej, Toruńskim Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych etc.

SPOTKANIA:
w I czwartek miesiąca o godz. 17.00.