Zapytanie ofertowe nr 02/2021

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz ostatecznym wnioskiem o dotację uzyskaną z NFOSiGW w ramach w ra 

 

data: 2021-08-13
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz ostatecznym wnioskiem o dotację uzyskaną z NFOSiGW w ramach w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Do projektu pn. Termomodernizacja Kościoła i Plebani Parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Toruniu
I. Zamawiający

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz ostatecznym wnioskiem o dotację uzyskaną z NFOSiGW w ramach w programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Do projektu pn. Termomodernizacja Kościoła i Plebani Parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja dwóch obiektów Parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Toruniu, Kościoła i Plebani zlokalizowanych w Toruniu w dzielnicy Na Skarpie, zlokalizowanych przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7/9 na działce 84 Obręb 59. Z uwagi na zakres przedsięwzięcia i lokalizację nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało znacząco negatywny wpływ na obszary Natura 2000. Planowana inwestycja ma charakter rzeczowy. Na skutek realizacji projektu poprawie ulegnie ogólny stan techniczny budynków. Obiekty uzyskają nowy estetyczny wygląd. Ograniczone zostaną straty ciepła a co za tym idzie koszty ogrzewania. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie
zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację układu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną czego efektem będzie zmniejszenie wydzielania gazów z procesu spalania do atmosfery. Inwestycja ma charakter rzeczowy, w wyniku inwestycji zmodernizowane zostaną dwa budynki. Szczegółowy zakres przewidzianych prac został przedstawiony na podstawie Audytu Energetycznego budynków. Zakres projektu obejmuje następujące prace:
Dla budynku I – Kościoła. Budynek wybudowany w roku 1983, wykonany w technologii żelbetowej. Budynek niepodpiwniczony. Obiekt dwupoziomowy - w części dolnej znajduję się tzw. "mały kościół", sala widowiskowa, zakrystia, pomieszczenia ministrantów, pomieszczenia techniczne, w górnej części znajduje się główny kościół. Ściany fundamentowe wylewane, żelbetowe. Ściany zewnętrzne wykonane z żelbetu o grubości 40 cm. Ściany nie były poddawane termomodernizacji. Stropodach wykonany z żelbetu, ułożonej na połaci dachu. Okna w budynku w ramach stalowych, współczynnik przenikania ocenia się na U=2,6 W/(m2*K). Ich stan techniczny jest zły (dochodzi do przeciekania). Drzwi wejściowe wykonane ze stali, z warstwą izolacyjną wewnątrz. Wartość współczynnika przenikania ocenia się na U=3,5 W/(m2*K). System grzewczy. Wewnętrzna instalacja grzewcza na poziomie 0 jest wyposażona w głowice i zawory termostatyczne, grzejniki płytowe, przewody zaizolowane. Instalacja grzewcza napoziomie1stanowi ogrzewanie podłogowe, zainstalowane pod ławkami. Kotłownia nie jest wyposażona w urządzenia automatyk i pogodowej i regulacyjnej. System zaopatrzenia w ciepła wodę. Ciepła woda użytkowa jest wytwarza na centralnie w lokalnej kotłowni gazowej. Instalacja ciepłej wody użytkowej jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono korozji przewodów, izolacja termiczna przewodów poziomych jest w dobrym stanie. Wentylacja pomieszczeń w budynku realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Świeże powietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien. Stan techniczny przewodów kominowych wg ostatniej ekspertyzy kominiarskiej jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami technicznymi. Zakres działań termo modernizacyjnych w obiekcie kościoła obejmuje:
1. Modernizacja systemu grzewczego - podniesienie sprawności regulacji i wykorzystania ciepła. Przewiduje się modernizację systemu ogrzewania polegającą na montażu pompy ciepła glikol - woda oraz wymianie istniejącego układu ogrzewania podłogowego na nowy, o poprawionej sprawności regulacji i wykorzystania ciepła.
2. Wymiana okien w ramach stalowych na okna szczelne o współczynniku przenikania ciepła U= 0,9 W/m2K z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowalnymi oraz drzwi zewnętrznych. Usprawnienie obejmuje wymianę okien istniejących na okna szczelne, o lepszych współczynnikach U, z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowalnymi.
Wymiana – 316,5 m² okien i 124,5 m² drzwi zewnętrznych
3. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/(m*K)), o grubości 15 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem. Docieplenie – 4230,5 m² ścian zewnętrznych
4. Docieplenie stropodachu płytami wełny mineralnej (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/ (m*K)), o grubości 20 cm. Docieplenie 2025,7 m²
5. Docieplenie stropu nad dolną częścią kościoła płytami wełny mineralnej o współczynniku przewodności λ=0,037 W/(m*K), o grubości 10 cm warstwy izolacji termicznej. Docieplenie
1287,0 m²
6. Wymiana oświetlenia na energooszczędne. Przewiduje się modernizację oświetlenia polegającą na zastosowaniu źródeł światła typu LED. W przypadku złego stanu opraw zwykłych przewiduje się wymianę całych opraw na nowe z zastosowaniem źródeł LED. Dodatkowo w ramach uzyskania dodatkowych oszczędności zakłada się zastosowanie automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia oraz racjonalizacji czasu załączania oświetlenia w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Ilość wymienianych źródeł światła – 632 szt
7. Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy ok 12 kW

Budynek nr II – Plebania
Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej, z jedną klatką schodową. Ściany zewnętrzne budynku wykonane z gazobetonu (grub. 24 cm), obustronnie tynkowane. Stropy między piętrowe – żelbetowe wielootworowe, kanałowe. Stropodach wentylowany z płyt korytkowych na ruszcie z cegły pełnej. Okna wykonane z PCV, w bardzo dobrym stanie technicznym, o niskim stopniu zużycia.
Wartość współczynnika przenikania ocenia się na U=1,1 W/(m2*K). Drzwi wejściowe wykonane z ALU i PCV, o dobrym stanie technicznym. Wartość współczynnika przenikania ocenia się na U=1,3 W/(m2*K). System grzewczy.

Instalacja wewnętrzna jest w dobrym stanie technicznym, wyposażona w zawory termostatyczne. Węzeł ciepłowniczy, stanowiący własność dostawcy ciepła, i pogodowej. Stan węzła ocenia się jako dobry. System zaopatrzenia w ciepła wodę
Instalacja ciepłej wody użytkowej jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono korozji przewodów, izolacja termiczna przewodów poziomych jest w dobrym stanie.
Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Świeże powietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien. Stan techniczny przewodów kominowych wg ostatniej ekspertyzy kominiarskiej jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami technicznymi. Zakres działań termo modernizacyjnych w obiekcie Plebani obejmuje:
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK), o grubości 15 cm, metodą bezspoinową. powierzchnia - 806,9 m²
2. Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej(o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(m*K)), o grubości 16 cm. Powierzchnia 479,0 m ²
3. Wymianę istniejących bram garażowych na bramy szczelne o lepszych współczynnikach U powierzchnia 26,4 m²
4. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego. Przewiduje się modernizację oświetlenia polegającą na zastosowaniu źródeł światła typu LED. W przypadku złego stanu opraw zwykłych przewiduje się wymianę całych opraw na nowe z zastosowaniem źródeł LED.
Ilość wymienianych źródeł światła – 152 szt
5. Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy ok 8 kW.
Planowane do wykorzystania materiały wykazują się wysoką trwałością technologiczną, ponadto mają pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja projektu w istotny sposób poprawi funkcjonalność i efektywność energetyczną obiektu i przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W obiektach nie jest i nie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Plebania służy jako obiekt mieszkalny. Procentowe zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej dla całego projektu – 87,78 %
Procentowe zmniejszenie emisji CO2 dla całego projektu 89,00%


IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w 18 miesięcy od popisania umowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
    • Opatrzona pieczątką
    • Posiadać datę sporządzenia
    • Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
    • Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szdzislaw@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. St.Kard. Wyszyńskiego 7/9, 87 – 100 Toruń , do dnia 30.08.2021r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :

    • wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
    • jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
    • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
    • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
    • wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający daje możliwość składania ofert częściowych w następujących zakresach zgodnie z kosztorysem nakładczym.
a) Architektura i konstrukcja
b) Roboty branży sanitarnej
c) Roboty branży elektrycznej

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zastrzega iż w przypadku nie otrzymania dofinansowania może unieważnić postępowanie.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31.08.2021r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Wilamowski pod numerem telefonu 508-264-994

IX. Załączniki
    • Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
    • Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 2
    • Dokumentacja Projektowa
    • Wniosek o dotacje
    • Kosztorys nakładczym