Zapytanie ofertowe nr 01/2023

 

 

data: 2023-09-08

Zapytanie ofertowe nr 01/2023

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowo budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz ostatecznym wnioskiem o dotację uzyskaną z NFOSiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

I. Zamawiający
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz ostatecznym wnioskiem o dotację uzyskaną z NFOSiGW w ramach w programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Do projektu pn. Termomodernizacja Kościoła i Plebani Parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja dwóch obiektów Parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Toruniu, Kościoła i Plebani zlokalizowanych w Toruniu w dzielnicy Na Skarpie, zlokalizowanych przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7/9 na działce 84 Obręb 59. Z uwagi na zakres przedsięwzięcia i lokalizację nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało znacząco negatywny wpływ na obszary Natura 2000. Planowana inwestycja ma charakter rzeczowy. Na skutek realizacji projektu poprawie ulegnie ogólny stan techniczny budynków. Obiekty uzyskają nowy estetyczny wygląd. Ograniczone zostaną straty ciepła a co za tym idzie koszty ogrzewania. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację układu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną czego efektem będzie zmniejszenie wydzielania gazów z procesu spalania do atmosfery.

Szczegółowy zakres z w załączniku technicznym.

IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane do końca 2024 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna:
    • być opatrzona pieczątką,
    • posiadać datę sporządzenia,
    • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,
    • być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szdzislaw@o2.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. St. Kard. Wyszyńskiego 7/9, 87 – 100 Toruń, do dnia 16.09.2023r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :
• wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
    • jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
    • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
    • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
    • wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.09.2023r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego.

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Wilamowski pod numerem telefonu 508-264-994


X. Załączniki
    • Wzór formularza ofertowego – załącznik 1
    • Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia –załącznik 2
    • Dokumentacja projektowa - załącznik 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY